Blog

ZAPOŠLJAVANJE OSI

Donošenje UN Konvencije o pravima OSI, potpisivanje i ratifikovanje od strane države Crne Gore otvorilo je mogućnosti da se poboljša kvalitet i standard života osoba s invaliditetom. Napredak je spor, evidentan, a u pojedinim oblastima potpuno izostaje.

Prema istraživanju iz 2019, koje je sproveo Savez slijepih, OSI, 82.9% ispitanika, OSI, smatra da OSI mogu ostvariti manja prava, a više od 56% smatra da su OSI svakodnevno diskriminisane.

U oblasti rada i zapošljavanja situacija se i pored dobrih zakonskih normi, ne mijenja, a naročito u poslednje dvije godine. OSI prema pomenutom istraživanju, diskriminaciju prepoznaju najviše u oblasti rada i zapošljavanja, 57.1%.

Situacija sa KOVID19, pokazala je koliko su oblasti života osoba s invaliditetom povezane i koliko zavise jedna od druge. Posledice prepreka i nejednakosti postale su izraženije, ograničenje socijalnih kontakata dovelo je do izolovanosti. Mnoge OSI su bile uskraćene za adekvatne uslove za rad od kuće, na daljinu.

Kako u Crnoj Gori, tako i na nivou EU, osobe s invaliditetom i dalje nailaze na znatne prepreke u mnogim oblastima. Rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti OSI je veći (28,4 %) nego za osobe bez invaliditeta (18,4 %).

Prema Konvenciji, članu 27, koji se odnosi na rad i zapošljavanje, države potpisnice su obavezne da OSI priznaju pravo na rad na osnovu jednakosti sa drugima, što uključuje mogućnost da zarađuju za život obavljajući posao koji su slobodno izabrali ili prihvatili na tržištu rada i u radnom okruženju koji su otvoreni, inkluzivni i pristupačni za osobe s invaliditetom. Dalje, zabranjuje se diskriminacija na osnovu invalidnosti u odnosu na sva pitanja vezana za sve oblike zapošljavanja, uključujući uslove regrutovanja, zapošljavanja i primanja na posao, nastavak zapošljavanja, napredovanje u službi, uslove rada, zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu.

Zakon o zabrani diskriminacije lica s invaliditetom, u članu 22, diskriminacija u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja, diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti profesionalne rehabilitacije, rada i zapošljavanja smatra:

1) nezapošljavanje lica s invaliditetom, koje ima jednake ili bolje kvalifikacije, stručne ili radne sposobnosti nego lice bez invaliditeta, u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast rada i oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom;

2) ograničavanje pristupa zapošljavanju, samozapošljavanju ili profesiji, članstvu u organizaciji radnika ili poslodavaca licu sa invaliditetom;

3) propisivanje restriktivnijih pravila koja se odnose na rad i radne uslove, uključujući otpuštanje i zaradu za lica sa invaliditetom;

4) nepreduzimanje i nesprovođenje mjera na prilagođavanju radnog mjesta i uslova za rad u skladu sa posebnim propisima, u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast rada i oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom; i

5) propisivanje drugačijih i nepovoljnih uslova licu ili grupi lica s invaliditetom za ostvarivanje drugih prava iz radnog odnosa, u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast rada i oblast profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

Na nivou EU, 50,8% OSI je zaposleno u odnosu na 75% osoba bez invaliditeta. Evropska unija je kroz donošenje Strategije o pravima osoba s invaliditetom za period od 2021-2030, predvidjela niz aktivnosti u cilju razvoja novih vještina za nova radna mjesta:

Komisija poziva države članice:

✓ da odrede ciljeve za učestvovanje odraslih osoba s invaliditetom u učenju s ciljem povećanja njihovog učešća, te da nacionalnim strategijama za vještineobuhvate posebne zahtjeve osoba s invaliditetom kako bi se doprinijelo postizanju cilja iz Programa vještina i akcijskog plana za sprovođenje socijalnih prava,
✓ da donesu ciljane mjere i uvedu fleksibilne oblike osposobljavanja kako bi programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja bili uključivi i pristupačni, uključujući za osobe s invaliditetom,
✓ da na temelju rezultata Plana za sektorsku saradnju u području vještina u okviru pakta za vještine dodatno podstiču saradnju relevantnih učesnikasocijalne ekonomije te da utvrde potrebe za digitalnim vještinama i primjenjuju asistivne tehnologije u cilju bolje zapošljivosti.
Komisija će 2022. predstaviti paket za poboljšanje rezultata osoba s invaliditetom na tržištu rada u saradnji s Evropskom mrežom javnih službi za zapošljavanje, socijalnim partnerima i organizacijama osoba s invaliditetom. Paketom će se države članice podržati u sprovođenju relevantnih smjernica za zapošljavanje u okviru evropskog semestra. Usmjerit će se i podstaćiuzajamno učenje o tome kako jačati kapacitete službi za zapošljavanje i integraciju, promovisati perspektive zapošljavanja putem pozitivne diskriminacije i borbe protiv stereotipa, osigurati razumne adaptacije osigurati zdravlje i sigurnost na radu i programi profesionalne rehabilitacije u slučaju khoničnih bolesti ili nesreća te istražiti kvalitetna radna mjesta u okviru zaštićenog zapošljavanja i načine ulaska na otvoreno tržište rada.

Takođe u oblasti podsticanja pristupa kvalitetnim i održivim radnim mjestima,

Komisija će:

✓ u 2021. objaviti izvještaj o sprovođenju Direktive EU-a o jednakosti pri zapošljavanju i, prema potrebi, predstaviti zakonodavni prijedlog, ponajprije radi jačanja uloge tijela za jednakost,
✓ u 2021. donijeti akcioni plan za socijalnu ekonomijuradi stvaranja podsticajnijeg okruženja za socijalnu ekonomiju preko socijalnih preduzeća, uključujući mogućnosti za osobe s invaliditetom, s naglaskom na inkluziju u otvoreno tržište rada.
Komisija poziva države članice:

✓ da do 2024. utvrde ciljeve za povećanje stope zaposlenosti osoba s invaliditetom i smanjenje razlika u stopi zaposlenosti između osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta kako bi se doprinijelo postizanju glavnog cilja u području zapošljavanja do 2030. predloženog u Akcionom planu;
✓ da ojačaju kapacitete službi za zapošljavanje u pogledu osoba s invaliditetom i u tu svrhu poboljšaju saradnju sa socijalnim partnerima i organizacijama osoba s invaliditetom,
✓ da olakšaju samozapošljavanje i preduzetništvo, među ostalim za osobe s intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, pružanjem podrške u pravnim i poslovnim pitanjima, kao što je upotreba sredstava EU-a.
Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen akcentuje na donošenju Strategije, koja nosi poruku Unija ravnopravnosti: „Osobe s invaliditetom imaju pravo na dobre uslove na radnom mjestu, na samostalan život, na jednake mogućnosti i na puno učešće u životu svoje zajednice. Svi imaju pravo na život bez prepreka, a naša je obaveza da im kao zajednica osiguramo potpunoučestvovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima.”

Portal nudi informacije koje su od značaja za zapošljavanje osoba sa različitim vrstama invaliditeta. Kao organizacija, koja se primarno bavi osobama oštećenog vida, nismo željeli da portal bude posvećen samo gore pomenutima, već svim osobama sa invaliditetom u Crnoj Gori.

Prijatelji portala